De bijdrage van religies aan de Rechten van de Mens

verslag van een Interreligieuze viering, door Petra Hubbeling

10 december was het de Internationale dag van de Rechten van de Mens. Rachelle van Andel, vernieuwingspredikant van de Remonstranten in Eindhoven organiseerde er een interreligieuze viering over. Ze nodigde Khaled Salhani en Annie Schalkwijk uit.

Vanuit het Christendom (Rachelle), Islam (Khaled) en de Zen Peacemakers (Annie) keken zij naar de vraag: “Kan er vanuit verschillende religieuze tradities een bijdrage geleverd worden aan de Rechten van de Mens?”. 

Ongeveer 50 mensen woonden de viering bij, dat waren vooral gemeenteleden van de Remonstranten, maar ook een klein aantal boeddhisten waren op de viering afgekomen.

recht op onderwijs

Rachelle opende de viering met artikel 26 van de Internationale Rechten van de Mens: het recht op onderwijs. Met Malala Yousafzai als voorbeeld gaf zij het belang van onderwijs voor de toekomstige generatie aan. Ze vroeg ons onze wens voor de toekomstige generatie op te schrijven. Onder andere met behulp van de Bergrede ondersteunde zij haar verhaal. 

Artikel 26

Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.

Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.

Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst

Annie ging vervolgens in op artikel 18 van de Internationale Rechten van de Mens: het recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst. Aan de hand van de vier edele waarheden en het achtvoudige pad liet zij het boeddhistisch licht op dit artikel schijnen. Een tekst uit het boek Erkennen wat is van Bernie Glassman maakte onderdeel uit van haar bijdrage. Ze sloot af met het Metta Soetra.

Artikel 18

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

aanspraak op alle rechten en vrijheden

Khaled had artikel 2 van de Internationale Rechten van de Mens gekozen. Aan de hand van de Koran (de boodschap van Allah)  en de Hadith (de overleveringen van de profeet Mohammed en zijn volgelingen) liet hij ons kennis maken met het islamitische gedachtegoed rond de vrijheid en rechten voor ras, kleur, geslacht, godsdienst. Khaled sloot zijn bijdrage af met prachtig lied over de 99 namen van Allah.

Artikel 2

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

toekomstige generatie

Aan het eind van deze mooie viering las Rachelle nog een aantal van de wensen voor de toekomstige generatie voor.  Na afloop van de viering praatten we na met een kop koffie met Rachelle, Annie, Khaled en de andere deelnemers. Het was een mooie viering die zeker heeft bijgedragen aan meer begrip voor een ieders visie en levenswijze.