Beleidsplan 2018

 1. INLEIDING
  De Zen Peacemakers Lage Landen (hierna te noemen: ZPLL) is een open beweging van mensen die mediteren en spiritueel gebaseerde sociale actie beoefenen, geïnspireerd door de 3 leef intenties (niet weten, erkennen wat is, actie) zoals opgesteld door de Zenmeester Bernie Glassman.

  De ZPLL werkt nauw samen met en laat zich inspireren door spirit holders die werken vanuit de drie leef intenties. Op dit moment zijn Frank De Waele (België) en Irène Bakker (Nederland) de spirit holders binnen de ZPLL.

  In dit beleidsplan legt het bestuur van de ZPLL haar beleidsvoornemens voor 2018 neer.

 2. STATUTAIRE ORGANISATIE EN DOELSTELLING
  De statutaire organisatievorm (rechtspersoon) van de ZPLL is een kerkgenootschap. De ZPLL heeft als doel:
 • Het bevorderen dat eenieder die dat wenst in de gelegenheid wordt gesteld kennis te nemen van spiritueel gebaseerde sociale actie;
 • Het bevorderen dat eenieder, onder leiding van de spirit holders, de overdracht van de door de drie leefintenties onderwezen wijze van handelen in spiritueel gebaseerde sociale actie kan ontvangen;
 • Het bevorderen van het welzijn en geluk in de ruimste zin van zoveel mogelijk levende wezens en het leveren van een bijdrage aan wereldvrede .
 1. BELEID EN ACTIVITEITEN
  Sociale actie gebaseerd op de drie leef intenties:
 • niet weten (‘not-knowing’);
 • erkennen wat is (‘bearing witness’ );
 • passende actie, voortkomend uit niet-weten en erkennen wat is.

Activiteiten die georganiseerd worden omvatten o.a.:

 • ‘bearing witness’ activiteiten of retraites, op plaatsen waar de schaduwen en de kracht van ons mens-zijn verschijnen;
 • vormen van beoefening voor individueel en collectief ontwaken;
 • het beoefenen van leven in openheid en verwondering;
 • het beoefenen van communicatie middels luistercirkels en geweldloze communicatie;
 • het participeren in actie, voortkomend uit niet-weten en erkennen wat is;
 • ceremonies.

In 2018 worden specifiek activiteiten voorzien rond:

 1. Vluchtelingen

Het project “Gast aan Tafel” is actief in de regio Hilversum. Dit project is een samenwerking tussen De Kapel (vrijzinnige geloofsgemeenschap) en de Zen Peacemakers. Tijdens maandelijkse maaltijden wordt er contact gelegd tussen Nederlanders en Statushouders. De maaltijden worden de ene maand bij de Nederlandse familie georganiseerd, de andere maand bij de Statushouders familie.

Het voornemen is om in 2018 “Gast aan Tafel” breder in te zetten.

De mogelijkheid wordt verkend of er wederom een retraite (pilgrimage) georganiseerd kan worden waar de 3 leefintenties kunnen worden beoefend, op een van de plekken waar vluchtelingen zich bevinden in noodkampen.

 1. Geweldloze communicatie

Er zullen diverse trainingen in geweldloze communicatie worden georganiseerd. De trainingen worden gegeven door Ruud Baanders en gehouden in België en Nederland.

 1. Leven en Sterven

In België wordt er in samenwerking met de Zen Sangha en de Belgische Boeddhistische Unie al geruime tijd iedere maand een open groep rond dit thema georganiseerd. De open groep staat onder leiding van Frank De Waele en wordt telkens op een andere plaats georganiseerd. De groep staat open voor iedereen die zich met palliatieve zorg bezighoudt en heeft een vaste kern van bezoekers.

Met de komst van Irène Bakker als spirit holder wordt er gekeken hoe we dit thema in Nederland verder uit kunnen breiden. Irène’s trainingen Leven met Sterven genieten een grote belangstelling en een open groep Leven en Sterven kan daar een mooi vervolg op zijn.

 1. Huiskamerbijeenkomsten

In 2017 zijn we van start gegaan met de huiskamerbijeenkomsten. Op het moment worden ze gehouden in 4 plaatsen in Nederland (Amsterdam, Den Bosch, Hilversum, Leiden). Er is belangstelling om het aantal plaatsen uit te breiden. De bijeenkomsten beginnen met een korte meditatie waarna de council cirkel gehouden wordt.

 1. Training voor council facilitators

Omdat de luistercirkel (council cirkel) één van de belangrijkste beoefeningen van de Zen Peacemakers is, is het goed om vrienden van de Zen Peacemakers te trainen in het faciliteren van een luistercirkel. In 2018 zullen er 1 á 2  trainingen gegeven worden onder leiding van Irène Bakker en Petra Hubbeling.

 1. Overig

Er kunnen activiteiten worden georganiseerd, rond thema’s waar degenen die zich bij de ZPLL betrokken voelen mee naar voren komen.  Deze activiteiten kunnen betrekking hebben op training in kennis en vaardigheden, op ‘bearing witness’ of op concrete actie. Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: oorlog en geweld, daklozen, gevangenen, vluchtelingen, ouderen, eenzaamheid, armoede, palliatieve zorg, “white privilege”, jeugd etc.

De ZPLL helpt daarnaast anderen (organisaties of individuen die bepaalde activiteiten ontwikkelen die aansluiten bij de doelstelling van de ZPLL) om vrijwilligers te vinden door hun vrijwilligersvacature te plaatsen op haar website. Ook kan door de ZPLL worden aangesloten bij hun activiteiten.

 1. Nieuwsbrief en website

De ZPLL brengt maandelijks een online nieuwsbrief uit. In de oneven maanden is het een nieuwsbrief met een overzicht van de activiteiten. In de even maanden wordt daarnaast ook verslag gedaan van diverse activiteiten, worden mededelingen en aankondigingen gedaan en delen mensen hun alledaagse ervaringen met de drie leef intenties met elkaar.

De nieuwsbrieven zijn terug te zien op de website www.zenpeacemakers.nl. Op deze website worden alle activiteiten van de ZPLL aangekondigd. De website kondigt ook activiteiten aan die door anderen worden georganiseerd, zoals door de Zen Sangha (België), Zen Spirit (Nederland) of de ZPI (VS), en die interessant zijn voor vrienden en sympathisanten van de ZPLL. Financieel en organisatorisch gezien vallen deze door anderen georganiseerde activiteiten dus buiten het kerkgenootschap ZPLL.

Het voornemen is om in 2018 de website te vernieuwen en tegelijkertijd een communicatiebeleid te maken.

 1. BESTUUR
  Het bestuur van de ZPLL bestaat uit:

– Annie Schalkwijk (voorzitter);
– Petra Hubbeling (secretaris / penningmeester);
– Christel Kroezen (communicatie).

Het bestuur werkt nauw samen met de spirit holders en laat zich door hen adviseren over de te varen koers. Ook zal het bestuur de gelegenheid bieden aan degenen die zich betrokken voelen bij de ZPLL om hun ideeën naar voren te brengen en zal worden gestimuleerd dat door hen ook ZPLL activiteiten worden geïnitieerd. Dit uiteraard altijd in nauwe samenwerking met het bestuur, om te waarborgen dat het gedachtegoed van de ZPLL wordt bewaakt.

Besluitvorming binnen het bestuur geschiedt bij consent. Dit betekent dat, een besluit pas genomen wordt wanneer geen van de aanwezige bestuursleden overwegende bezwaren heeft tegen het nemen van dat besluit. Dit is niet hetzelfde als consensus. Je hoeft het dus niet per se eens te zijn met de inhoud van het besluit, om toch je instemming te geven dat het besluit wordt genomen.

 1. VRIENDEN EN SYMPATHISANTEN
  ZPLL kent vrienden en sympathisanten.

Vrienden zijn zij die:

 • de bereidheid hebben te werken volgens de visie van de ZPLL die onder de begeleiding staat van de spirit holders Frank De Waele roshi en Irène Bakker sensei;
 • zich laten inspireren door de door Bernie Glassman opgestelde 3 leef intenties (niet-weten, erkennen wat is, handelen dat voortkomt uit niet-weten en erkennen wat is) en de wens deze te gaan beoefenen;
 • te mediteren als beoefening van verbondenheid;
 • bereid zijn om zich hulpmiddelen als luistercirkels en geweldloze communicatie eigen te maken;
 • bijdragen te leveren aan sociaal engagement als beoefening van de drie leef intenties;

Als vriend ben je welkom om een activiteit onder de vlag van ZPLL te organiseren na toestemming van het bestuur.

Sympathisanten zijn alle overigen die met het gedachtegoed van de ZPLL sympathiseren.

 1. WERVING, BEHEER EN BESTEDING VAN GELDEN
  Het kerkgenootschap heeft geen winstoogmerk en is werkzaam als een ANBI (instelling van algemeen nut).

Werving van gelden

Financiële bijdragen aan de ZPLL zijn een vrijwillige donatie. Er wordt gewerkt met de praktijk van ‘dana’, vrijgevigheid. Vrijgevigheid wordt gezien als een belangrijke beoefening binnen de ZPLL. Door uit te gaan van vrijwilligheid van geven, wordt de deelnemers aan activiteiten de gelegenheid geboden om zelf te bepalen wat zij kunnen en willen missen voor een bepaalde activiteit en worden sympathisanten uitgenodigd om de praktijk van dana, vrijgevigheid te beoefenen. Wie meer kan missen betaalt wat meer, en wie krap zit betaalt wat minder.

Onze middelen zijn beperkt en ons hart is onbeperkt. En die combinatie van vorm en ruimte is schitterend in zijn dagelijkse harmonieuze functioneren.(…)

We kunnen proberen om ieder geldbedrag dat we geven of ontvangen te zien als een gift. En we kunnen proberen om alles wat we kunnen opbrengen aan activiteiten, aandacht, beoefening, liefde, kortom ons leven, onszelf, te geven als een geschenk, als iets dat we geven zonder verwachting dat daartegenover een gift of zelfs maar de dankbaarheid van de ontvanger staat. Het is een oefening van geven zonder te verwachten en dus ook een oefening in vertrouwen. Dit zijn een paar aspecten van de Paramita van “Dana”, de beoefening van vrijgevigheid. Toegang tot de dharma is vrij. Het is evenveel waard als de lucht die we inademen, of de zon die schijnt. Het is voorbij prijs, onbetaalbaar en tegelijk zonder waarde.

(Michel Oltheten Sensei; overgenomen van de website van de Zen Heart Sangha)

Donaties zijn nodig om de onkosten van de ZPLL (zie onder besteding van gelden) te dekken. De inkomsten hoeven echter niet uitsluitend of noodzakelijkerwijs te komen van degenen die meedoen aan de activiteiten. Immers: ook je deelname zou je kunnen beschouwen als een gift. Je geeft namelijk je tijd en je inzet voor het welzijn en het geluk in de wereld. Wel wordt de praktijk van de ‘mala’ aangemoedigd. Dit houdt in dat je tevoren geld bij elkaar bedelt, om mee te kunnen doen aan een activiteit. Door geld te vragen, bied je anderen de gelegenheid tot het beoefenen van dana, vrijgevigheid. Omdat het geld zoveel mogelijk wordt aangewend ter bevordering van het welzijn en geluk van de wereld, is de praktijk van de mala een manier om zowel de gever als de rest van de wereld gelukkig te maken.

De ZPLL moedigt giften van buitenaf dan ook zeer aan. Hiertoe zullen via haar website, via berichten op de social media en via haar nieuwsbrief zo nu en dan oproepen worden gedaan.

Omdat de ZPLL op dit moment geen leden kent, wordt geen contributie geheven. Voor activiteiten wordt een bepaalde deelnemersbijdrage gesuggereerd. Vrijwilligheid van geven staat echter altijd voorop.

Beheer van gelden

Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min mogelijk vertraging). Daarentegen zal de ZPLL wel een zekere reserve aanhouden en kunnen ook gelden worden gelabeld voor projecten die op langere termijn kosten met zich meebrengen. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben met name betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten, reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties.

Aangezien de opbrengsten altijd vrijwillige donaties betreffen, zullen zij worden verantwoord in het boekjaar waarin zij door de ZPLL worden ontvangen, met uitzondering van de donaties die betrekking hebben op een activiteit die in het komende boekjaar zal plaatsvinden; deze zullen in het boekjaar worden verantwoord waarin de betreffende activiteit plaatsvindt. De kosten worden verantwoord in het boekjaar waarin de factuur er voor wordt ontvangen. Schenkingen vanuit de ZPLL worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden gedaan. De rentebaten worden verantwoord in het boekjaar waarover zij verkregen c.q. te vorderen zijn.

Besteding van gelden

De inkomsten van de ZPLL worden besteed aan:

 • het huren van ruimtes;
 • onkosten (reis- en verblijfkosten en overige onkosten) van degenen die een bijeenkomst organiseren en van de erbij betrokken leraren en sprekers;
 • verblijfkosten van deelnemers;
 • donaties en/ of cadeaus voor  leraren en sprekers;
 • bloemen;
 • bijdragen aan sociale projecten;
 • bankkosten;
 • website;
 • solidariteitsfonds;
 • overige onkosten die hierboven niet zijn voorzien (max. 10%).

De activiteiten die de ZPLL organiseert, worden zoveel als mogelijk low budget gehouden. We verblijven in het algemeen in sobere locaties en soms slapen we zelfs op straat. Het bestuur ziet af van haar recht op vacatiegeld. De spirit holders, andere leraren en mensen van buitenaf die worden uitgenodigd een ZPLL-activiteit te begeleiden, kunnen daarvoor in sommige gevallen dana ontvangen, een vrijwillige donatie die in overeenstemming is met de draagkracht van de ZPLL. Daarnaast kan er sporadisch voor gekozen worden vanuit de deelnemersbijdragen dana te geven aan een goed doel, zoals een sociaal project.

Er wordt naar gestreefd de financiële positie van de ZPLL zodanig te verbeteren dat de spirit holders vanaf 2018 aan het eind van het jaar een bescheiden toelage kunnen ontvangen.

Overig

Bedragen die als donatie aan de ZPLL worden geschonken kunnen als  gift worden afgetrokken van de inkomstenbelasting onder de daarvoor geldende voorwaarden. Voor bijeenkomsten waar contant geld als dana wordt ingezameld, wordt het tevens mogelijk gemaakt om dana bijdragen per bankoverschrijving te doen.

Eenieder die op verzoek van de ZPLL onkosten maakt, kan deze onkosten declareren. Het gaat hierbij uitsluitend om kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed horen te worden, zoals bijvoorbeeld reiskosten (op basis van werkelijk gemaakte kosten OV, of  € 0,19 per autokilometer, taxikosten, huur van een bus etc.), portokosten, enveloppen, papier en inkt. Het is ook mogelijk om deze onkosten niet te declareren en te beschouwen als een gift aan de ZPLL. De niet gedeclareerde onkosten kunnen als gift worden afgetrokken van de Nederlandse inkomstenbelasting (kijk hier voor meer informatie), onder de daarvoor geldende voorwaarden.