ANBI

ANBI Informatie

Het kerkgenootschap Zen Peacemakers Lage Landen heeft in 2016 de ANBI status gekregen.

Naam van het kerkgenootschap
Zen Peacemakers Lage Landen

RSIN
855854418

Postadres, telefoonnummer en e-mailadres
Charley Tooropstraat 8, 1213 LH Hilversum
06- 30657452
info@zenpeacemakers.nl

Doelstelling
Het kerkgenootschap heeft als doel:

  • Als trainingsgroep te fungeren voor spiritueel gebaseerde sociale actie volgens de visie van de Zen Peacemaker Order (VS);
  • Het bevorderen dat eenieder die dat wenst  in de gelegenheid wordt gesteld kennis te nemen van spiritueel gebaseerde sociale actie;
  • Het bevorderen dat eenieder, onder leiding van de spiritholder, de overdracht van de door de ZPO onderwezen wijze van handelen in spiritueel gebaseerde sociale actie kan ontvangen;
  • Het bevorderen van het welzijn en geluk in de ruimste zin van zoveel mogelijk levende wezens en het leveren van een bijdrage aan wereldvrede .

Beleidsplan

Ons beleidsplan vind je hier

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de Zen Peacemakers Lage Landen krijgen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Wel kunnen zij de onkosten die zij maken voor de uitoefening van hun bestuurswerkzaamheden declareren.

Bestuur
Het bestuur van het kerkgenootschap wordt gevormd door:

– Annie Schalkwijk (voorzitter)
– Petra Hubbeling (secretaris/penningmeester)
– Christel Kroezen (communicatie)

Financiële verantwoording 2015 en 2016


Het kerkgenootschap Zen Peacemakers Lage Landen is opgericht op 9 december 2015.

Het startkapitaal vóór de oprichting (€ 833,-) bestond uit de inkomsten minus uitgaven van activiteiten die tot aan de oprichting op 9 december 2015 hadden plaatsgevonden. Samen met de inkomsten minus uitgaven in de periode 9 -31 december 2015, was het kapitaal van het kerkgenootschap op 31 december 2015 € 1259,-.

In 2016 zijn diverse activiteiten ondernomen, conform het beleidsplan en de begroting voor 2016.

Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 1293,-, waarmee het kapitaal is gegroeid tot € 2552,-

De grootste inkomsten en uitgaven waren gemoeid met het bezoek van Joan Halifax aan Nederland. Hierbij is op een aantal punten afgeweken van de begroting. Zo is in overleg met Upaya, het centrum van Joan Halifax in de VS, afgesproken dat onze bijdrage aan haar reiskosten verwerkt konden worden in onze donatie aan de Prajna Mountain Buddhist Order. Daarom is de post reiskosten aanzienlijk lager dan begroot en is de post donaties juist hoger dan begroot.

De post ‘onvoorzien’ was deels nodig omdat er vrij veel annuleringen waren, waardoor de retraite niet volledig was volgeboekt en de inkomsten dus iets lager waren dan was voorzien. Van het overige deel kon een extra donatie aan de Prajna Mountain Buddhist Order worden gedaan, en is een positief saldo van bijna € 1500,- overgebleven. Dit bedrag kan deels als buffer gebruikt worden om eventuele tegenvallers bij een volgende grote activiteit te compenseren.

Tenslotte is nog een donatie ter hoogte van de oprichtingskosten van de ZPLL (€ 652,-) aan de Zen sangha (Belgie) gedaan. De Zen Sangha had in 2015 de oprichtingskosten voor ons betaald. Omdat onze financiële positie in 2016 gunstig bleek te zijn, is besloten deze donatie te doen.

Begroting 2017

Vanaf 2017 wordt gewerkt met een eenvoudiger begroting.

  • De post bankkosten verdwijnt en worden voortaan ondergebracht bij de post kantoorkosten (waaronder ook de website kosten zijn ondergebracht).
  • Ook de post bestuurskosten wordt niet meer apart opgenomen. Er zijn tot nu toe nauwelijks kosten mee gemoeid geweest en deze kosten zijn in de praktijk ondergebracht bij de posten reiskosten, kantoorkosten en algemeen.
  • Omdat in de post verblijfkosten zowel accommodatie zit als kosten voor eten en drinken, zijn deze posten nu samengevoegd.

Inkomsten

De inkomsten voor losse activiteiten worden met € 4120,- veel lager ingeschat dan in 2016, omdat er geen grote activiteit in de planning staat zoals de retraite met Joan Halifax.

Verwacht wordt dat er meer inkomsten zullen zijn uit losse donaties dan in 2016, omdat hier nadrukkelijk aandacht voor is geweest tijdens de beleiddag in december 2016.

Met de Bosnië retraite zullen wel veel inkomsten gemoeid zijn, maar aangezien deze retraite niet onder ZPLL- verantwoordelijkheid valt, worden deze hier niet apart begroot. De organisatie van de retraite heeft besloten de ZPLL een donatie van € 1000,- te doen voor het werk dat gemoeid is met het financieel hosten van deze retraite.

Uitgaven

Ook de verwachte uitgaven zijn lager dan het afgelopen jaar, vanwege het ontbreken van een grote retraite zoals met Joan Halifax. De verblijfkosten van de geplande activiteiten zijn alle zonder overnachting.

Dat de post kantoorkosten relatief groot is, heeft te maken met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering die is afgesloten (€ 450,-) en teleconferentiekosten/ zoom (€ 200,-).

In tegenstelling tot 2016 is slechts 5% opgenomen voor de post onvoorzien, omdat er relatief weinig risico wordt gelopen op tegenvallers.

Realisatie Begroot Realisatie Begroot
Baten 2015 2016 2016 2017
Donaties bijeenkomsten 2.303,26 59.970,00 57.770,09 4.120,00
Donaties overig 100,00 600,00 350,32 900,00
Rente 0,00 0,00 0,00 0,00
kasverschil
donatie Bosnie 1.000,00
Totaal 2.403,26 60.570,00 58.120,41 6.020,00

 

 

Realisatie Begroot Realisatie Begroot
Lasten 2015 2016 2016 2017
Toelage leraren en trainers 600,00 5.350,00 5.200,00 3.000,00
Eten en drinken 110,54 765,00 828,69
Verblijfkosten/ accommodatie 250,00 30.171,00 29468,50 1000,00
Reiskosten 171,40 9.690,00 1109,47 630,00
Bestuurskosten 0,00 100,00 0,00
Bankkosten 200,00 149,42
Kantoorkosten (website etc) 167,00 110,99 925,00
Algemeen 11,98 460,00 698,95 100,00
Donaties 8.655,00 19261,64 0,00
Onvoorzien 4.691,00 0 283,00
Resultaat 1.259,34 321,00 1.292,75 82,00
Totaal 2.403,26 60.570,00 58.120,41 6.020,00